Защита на данните

1 Обща информация

a) Въведение

Защитата на вашите лични права при обработката на лични данни е важна за дружествата от групата MAN (по-долу „MAN“). Ние обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Европейския Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и в съответствие със законовите разпоредби на страната, в която се намира администраторът на данни.

В допълнение, дружествата MAN се ангажират с цялостна и всеобхватна защита на личните данни посредством вътрешна фирмена политика. Това гарантира ниво на защита в рамките на MAN по целия свят, сравнимо с това в Германия и Европейския съюз.

Освен това на нашите служители са задължени да запазят поверителността по отношение на обработката на лични данни.

б) Администратор на данни и лице за контакт

Администратор на лични данни по отношение на законодателството за защита на данните е дружеството MAN, което обработва вашите данни в рамките на съществуващи или започващи договорни отношения.

За въпроси, свързани със защитата на данни, моля, свържете се със служителя по защита на данните/координатора по защита на данните в компанията MAN, с която съществува или започва да съществува договорно отношение.

Ще намерите служителя по защита на данните/координатора по защита на данните на MAN тук

2. Събиране и обработка на лични данни

a) Цел и законово основание

MAN обработва вашите лични данни, за да изпълни и управлява съществуващи или започващи договорни отношения с Вас. В този контекст вашите лични данни се обработват за различни цели в рамките различни обработващи дейности.

б) Източници на данни

Вашите лични данни обикновено се събират директно от Вас в рамките на съществуващи или предстоящи договорни отношения Задължение за предоставяне на данни

в) Задължение за предоставяне на данни

Личните данни, необходими за осъществяване на договорните отношения, трябва да бъдат предоставени на администратора на лични данни. Без това предоставяне MAN не може да изпълни правните задължения и да започне договорните отношения.

г) Цел на дейностите по обработка

По-долу е даден преглед на предназначението на нашите обработващи дейности:

Обявяване на услуги и материали

Изпращане на запитвания, заявки за изключителни оферти, търговска проверка и проверка за пълнота на оферти, воденето на преговори.

Обработка на поръчки (материали, услуги)

Писане, поставяне, изпращане и проследяване на поръчките в системата.

Грижи за доставчиците

Комуникация относно продуктите или услугите, отговарящи на запитвания или изисквания, управление при затруднения и управление на риска.

Контролинг на покупките

Показатели за стокооборота за доставчици или за номера на части.

Изпълнение на законови задължения

Съответствие с изискванията за съхранение, осигуряване на изисквания за съответствие чрез дейности по проверката (напр. проверка на списъци със санкционирани страни, изпиране на пари), използване на система за вътрешен контрол (СВК) и други системи за мониторинг, за да се гарантира редовността на бизнес процесите

Обработените данни трябва да бъдат класифицирани в следните категории данни:

 • Професионални данни за контакти и (работни) организационни данни
 • ИТ данни за употребата
 • Данни за личните/професионални обстоятелства и характеристики
 • Кредитни и банкови данни
 • Договорни данни

Горепосочените дейности по обработване се основават на следните законови изисквания:

 • Съгласие за една или повече конкретни цели (член 6, параграф 1, буква а от ОРЗД)
 • Изпълнение на договора или подготовката на договора (член 6, параграф 1, буква б от ОРЗД)
 • Изпълнение на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в от ОРЗД)
 • Претегляне на интереси (член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД)
  • Между субекта и администратора на лични данни съществува съответното определено взаимоотношение
  • Директна реклама
  • Предаване на данни в рамките на групата предприятия за вътрешни административни цели (включително данни за клиентите и заетостта)
  • Предотвратяване на измами

3. Оповестяване на лични данни

В някои случаи вашите лични данни могат да се споделят с други органи:

Ако разкриването на вашите лични данни е необходимо за изпълнението или инициирането на договорните отношения, като например финансирането на предмета на договора или общата обработка на поръчката с партньори, свързани с проекта (напр. производители на шасита).

Ние също предаваме вашите лични данни на доставчици на услуги, поръчани от нас като част от обработката на поръчките (напр. Дигитализация на хартиени фактури, предоставяне на платформа за доставчиците).

Разкриването на Вашите данни и данни за контакт се осъществява, за да се осигури последователна и актуална база данни в централна база данни (тази база данни може да бъде достъпна и от други предприятия на групата Volkswagen) и за кредитни проверки.

Ако сте се съгласили, може да разкрием Вашите данни и данни за контакт и информация за офертата и поръчката за целите на обслужването на доставчици, като напр. комуникация, както и на съответните предприятия на Volkswagen Group.

Ако ни се наложи да разкрием личната ви информация, за да спазим националните закони, като например подаване до данъчни органи, съдилища, одитори.

Бяха подписани споразумения за защита на данните с всички дружества, които получават данни от групите MAN и Volkswagen, за да се осигури висока степен на защита на данните.

Ако прехвърлим лични данни на свързани предприятия или доставчици на услуги извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), прехвърлянето ще бъде извършено единствено ако Европейската комисия е потвърдила, че има адекватно ниво на защита на данните или други адекватни и достатъчни гаранции за защита на данните (например стандартните клаузи на ЕС за защита на данните или сертифициране според Щита за личните данни на ЕС / САЩ).

4. Съхранение и изтриване на данни

По принцип ще изтрием вашите лични данни, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани, докато сме законово задължени, или ако все още тече законовия давностен срок. Това е резултат от законови задължения за доказване и съхранение, които между другото са определени в германския граждански кодекс (BGB), германския търговски кодекс (HGB) или в германския данъчния кодекс (AO).

В допълнение, съхранението се извършва, ако има други законови или договорни изисквания за съхранение, като например във връзка отговорността за продукта.

5. Вашите права

Освен правото на информация относно данните, отнасящи се до Вас и коригирането на Вашите данни, имате право да изтривате и блокирате данните си, както и правото на възражение срещу обработката на данните Ви или правото на ограничаване обработката на Вашите данни, доколкото това не противоречи на законови разпоредби. Също така имате право на преносимост на данните.

Когато ние събираме и обработваме Вашата лична информация въз основа на съгласието Ви, имате също правото да оттеглите Вашето съгласие с действие за в бъдеше. Вашето възражение не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършвана въз основа на съгласието до отмяната.

Ако е необходимо, трябва да потвърдим самоличността Ви, преди да можем да обработим вашите искания.

Ако въпреки усилията ни да гарантираме, че информацията е точна и актуална, се съхранява неправилна информация, ще я коригираме съответно.

Жалбите могат да бъдат адресирани до надзорен орган за защита на данните.

6. Автоматизирано вземане на решения

Няма автоматично решение за вземане на решения според Член 22 (1.4) ОРЗД.

7. Сигурност

Вашите данни са защитени от MAN чрез технически и организационни мерки за сигурност, за да се избегне случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп от неоторизирани лица.

Нашите мерки за сигурност, като например криптирането на данни се подобряват редовно в съответствие с технологичното развитие.