Andmekaitse

1. Üldine teave

a) Sissejuhatus

MANi kontserni äriühingute (edaspidi MAN) jaoks on teie isiklike õiguste kaitse isikupõhiste andmete töötlemisel oluline teema. Töötleme isikupõhiseid andmeid Euroopa andmekaitsemääruse alusel ja lähtudes selle riigi seadustest, kus asub andmete töötlemise eest vastutav koht.

Lisaks sellele on MANi äriühingud võtnud endale siduva kontsernidirektiiviga kohustuse kaitsta isikupõhiseid andmeid ulatuslikult ja ühtselt. Sellega tagatakse kogu maailmas MAN ettevõtetes kaitsetase, mis on võrreldav Saksamaa ja Euroopa Liidu omaga.

Lisaks sellele on meie töötajad kohustatud hoidma isikupõhiste andmete käsitsemisel konfidentsiaalsust.

b) Vastutav osakond ja kontaktisik

Andmekaitseseaduse mõistes on vastutav pool MANi äriühing, mis töötleb teie andmeid olemasoleva või läheneva lepingusuhte raames.

Kui teil on andmekaitset puudutavaid küsimusi, pöörduge selle MANi äriühingu andmekaitseametniku/-koordinaatori poole, millega teil on lepinguline suhe olemas või lähenemas.

MANi andmekaitseametniku/-koordinaatori leiate siit

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

a) Eesmärgiga sidumine ja õiguslik alus

MAN töötleb teie isikuga seotud andmeid, et olemasolevat või lähenevat lepingusuhet täita ja hallata. Seoses sellega töödeldakse teie isikuga seotud andmeid erinevate töötlemistoimingute ja eesmärkide raames.

b) Andmeallikad

Teie isikuga seotud andmeid kogutakse tavaliselt otse teie käest olemasoleva või läheneva lepingusuhte raames. Andmete esitamise kohustus

c) Andmete esitamise kohustus

Lepingusuhte jaoks vajalikud isikupõhised andmed peate esitama vastutavale poolele. Ilma selleta ei saa MAN täita lepingulisi kohustusi ega alustada lepingulist suhet.

d) Töötlemistegevuse eesmärgipärasus

Alljärgnevalt anname ülevaate meie töötlemistegevuse eesmärgipärasusest.

Teenuste ja materjalide pakkumiste tegemine

Päringute saatmine, ootel pakkumiste nõudmine, kommertsalana kontrollimine ja pakkumiste terviklikkuse kontrollimine, läbirääkimiste pidamine.

Tellimuse töötlemine (materjal, teenused)

Tellimuste süsteemi kirjutamine, eemaldamine, väljasaatmine ja jälgimine.

Tarnija nõustamine

Suhtlemine seoses toodete või teenustega, päringutele ja küsimustele vastamine, tarnepuudujääkide ja riskide haldamine.

Soetamise juhtimine

Tarnijaga või detailinumbriga seotud käibenumbrid.

Seaduslike kohustuste täitmine

Säilituskohustusest kinnipidamine, vastavusnõuete tagamine kontrolliva tegevusega (nt sanktsioonide loendi kontrollimine, rahapesu), sisemise kontrollsüsteemi ja muude jälgimissüsteemide rakendamine äriprotsesside nõuetekohase toimimise tagamiseks.

Töödeldavad andmed on jaotatavad järgmistesse andmekategooriatesse:

 • ärilised kontakt- ja (töö)organisatsiooniandmed;
 • IT kasutamise andmed;
 • andmed isiklike/ärialaste suhete ja omaduste kohta;
 • krediidiajaloo ja panga andmed;
 • lepingu andmed.

Eelnimetatud töötlemistegevuste legaalsus on sätestatud järgmise õigusliku alusega:

 • nõusolek üheks või mitmeks määratud otstarbeks (andmekaitseseaduse artikkel 6 lõik 1 punkt a);
 • lepingu täitmine või sõlmimine (andmekaitseseaduse artikkel 6 lõik 1 punkt b);
 • õiguslike kohustuste täitmine (andmekaitseseaduse artikkel 6 lõik 1 punkt c);
 • huvidega arvestamine (andmekaitseseaduse artikkel 6 lõik 1 punkt f);
  • mõõduka ja sobiva suhte hoidmine vastutava ja asjast puudutatud isikute vahel;
  • otsereklaam;
  • ettevõttegrupi siseselt andmete edastamine sisemiste haldustoimingute jaoks (sh klientide ja töötajate andmed);
  • pettuste takistamine.

3. Isikupõhiste andmete edastamine

Teie isikuga seotud andmeid võidakse teatud juhtudel ka teistele pooltele edastada.

Kui teie isikuga seotud andmete edastamine on vajalik lepingusuhte läbiviimiseks või loomiseks, nt lepinguobjekti finantseerimiseks või tellimuse ühiseks menetlemiseks projektiga seotud partnerite juures (nt pealisehituse tootja).

Anname teie isikuga seotud andmed ka meie poolt valitud teenuseosutajatele lepingusuhte töötlemiseks edasi (nt paberarvete digitaliseerimiseks, tarneplatvormi pakkumiseks).

Teie püsi- ja kontaktandmete edastamine aitab luua terviklikku ja ajakohast andmekogumit tsentraalses andmebaasis (seda andmebaasi saavad kasutada ka teised Volkswageni grupi ettevõtted) ning kontrollida krediidiseisundit.

Kui olete andnud nõusoleku, saame edastada teie püsi- ja kontaktandmed ning pakkumise ja tellimuse andmed ka vastavatele Volkswageni grupi ettevõtetele tarnijate teavitamiseks, nt suhtlemiseks.

Kui riiklikud seadused kohustavad meid edastama teie isikuga seotud andmeid, nt edastamine finantsametile, kohtutele, audiitoritele.

Kõikide MANi ja Volkswageni kontserni andmeid vastuvõtvate äriühingutega on sõlmitud andmekaitselepingud, et tagada kõrge andmekaitsetase.

Kui me edastame isikutega seotud andmeid seotud ettevõtetele või teenuseosutajatele, mis asuvad väljaspool Euroopa majandusruumi, toimub edastamine ainult siis, kui kolmanda poole riigis on ELi komisjoni poolt kinnitatud piisav andmekaitsetase või muud sobivad ja piisavad andmekaitsegarantiid (nt ELi standardsed kaitseklauslid või sertifitseerimine ELi/USA Privacy Shieldi põhimõtete alusel).

4. Andmete salvestamine ja kustutamine

Põhimõtteliselt kustutame teie isikuga seotud andmed kohe, kui need pole eelnimetatud eesmärkide täitmiseks enam vajalikud.

Teie isikuga seotud andmed salvestatakse seniks, kuni oleme selleks seadusega kohustatud või kuni veel seadusega ettenähtud aegumistähtaeg pole kätte jõudnud. Selle aluseks on tõendamis- või säilitamiskohustused, mis on muuhulgas sätestatud näiteks Saksamaal tsiviilseadustikuga (BGB), äriseadustikuga (HGB) või maksumäärusega (AO).

Peale selle salvestatakse, kui see on vajalik muude seadusega või lepinguga ettenähtud säilitamiskohustuste tõttu, näiteks seoses tootevastutusega.

5. Teie õigused

Lisaks õigusele saada teavet teid puudutavate andmete kohta ja õigusele oma andmeid korrigeerida on teil, kui seadus seda ei takista, õigus nõuda oma andmete kustutamist, samuti õigus nõuda andmete töötlemine lõpetada või töötlemist piirata. Lisaks sellele on teil õigus oma andmeid üle kanda.

Kuna me kogume ja töötleme teie isikupõhiseid andmeid teie nõusolekul, on teil lisaks õigus antud nõusolek edasiseks tühistada. Teie tühistamine ei mõjuta kuni tühistamiseni kehtinud nõusolekut, mis on endiselt õiguspärane.

Kui vajalik, peame enne teie tellimuste töötlemist kinnitama teie identiteedi.

Kui hoolimata meie püüdlustest andmete õigsuse tagamiseks on salvestatud andmed valed, korrigeerime need pärast vastava teatise saamist.

Kaebuste korral on võimalik pöörduda andmekaitseametisse.

6. Automatiseeritud otsustamine

Saksa andmekaitseseaduse artikkel 22 lõik 1,4 kohaselt ei toimu automatiseeritud otsustamist.

7. Turvalisus

MAN kaitseb teie andmeid tehniliste ja organisatoorsete meetmetega, et vältida juhuslikku või sihilikku manipuleerimist, kadu, hävimist või et takistada volitamata juurdepääsu.

Meie ohutusmeetmeid, nt andmete krüpteerimist, parandatakse vastavate tehniliste arengutega pidevalt.